Warunki Korzystania


Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca maja 2021 r.

 

ZGODA NA WARUNKI

Na potrzeby lepszego odbioru Warunków Korzystania termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”

 

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu, za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela tego podmiotu („Ty”) a Konsorcjum POSITIVE („Firma”, „my”, „nas”, lub „nasz”), dotyczące dostępu i korzystania z witryny https://akademia55.pl, a także wszelkich innych form mediów, kanału medialnego, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnej, które są z nią powiązane, połączone lub w inny sposób z nimi połączone ( łącznie „Witryna” lub POSITIVE). Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do POSITIVE, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. Wyrażasz zgodę poprzez poprzez kliknięcie “Zgadzam się” przy tym dokumencie podczas procesu rejestracyjnego. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze warunki korzystania, prosimy o zaprzestanie używania POSITIVE.

 

Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach i aktualizacjach Warunków Korzystania, poprzez email, wiadomość na platformie i zaktualizowaną datę niniejszych Warunków użytkowania. Po Twojej stronie jest poszukiwanie informacji o ostatnich aktualizacjach.

 

Informacje zawarte w POSITIVE nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które nakładałoby na nas obowiązek rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do POSITIVE z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

 

POSITIVE przeznaczone jest dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z POSITIVE ani rejestrować się na niej.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, POSITIVE jest naszą własnością, cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia, grafika w POSITIVE (łącznie „Treść”) oraz znaki towarowe, usługi znaki, logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub są przez nas licencjonowane, są chronione prawem autorskim,  prawami do znaków towarowych, różnymi innymi prawami własności intelektualnej, przepisami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji Unii Europejskiej, międzynarodowym prawem autorskim, i przez konwencje międzynarodowe. Treść i Znaki są udostępniane w POSITIVE w stanie „TAKIM, JAKIM SĄ” wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część POSITIVE i żadna Treść lub Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z POSITIVE, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do POSITIVE i korzystanie z naszej platformy oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

 

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w ramach POSITIVE, naszych Treści i Znaków. Chociaż udzielamy Ci pozwolenia na korzystanie z naszych usług, zachowujemy wszelkie prawa własności intelektualnej, które posiadamy w tych usługach.

 

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z POSITIVE, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane przez Ciebie informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) będziesz utrzymywać dokładność takich informacji i w razie potrzeby je zaktualizujesz; (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie będziesz uzyskiwać dostępu do POSITIVE w sposób zautomatyzowany, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, czy w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z POSITIVE w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (7) korzystanie z POSITIVE nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów ani regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z POSITIVE (lub jakiejkolwiek jej części).

 

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z TREŚCI

Korzystanie z POSITIVE wymaga rejestracji. Zgadzasz się zachować swoje hasło w tajemnicy i będziesz odpowiedzialny za każde użycie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że ​​taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca sprzeciw.

Niektóre z naszych usług umożliwiają przesyłanie, przesyłanie, przechowywanie, wysyłanie, odbieranie lub udostępnianie treści. Nie masz obowiązku dostarczania żadnych treści do naszych usług i możesz dowolnie wybierać treści, które chcesz udostępniać. Jeśli zdecydujesz się przesłać lub udostępnić zawartość, upewnij się, że masz do tego niezbędne prawa i że treść jest zgodna z prawem.

 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do POSITIVE ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy POSITIVE. POSITIVE nie można używać w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas specjalnie zatwierdzone.

 

Jako użytkownik POSITIVE zgadzasz się nie:

 1. Pobierać danych lub innych treści ze Strony w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.
 2. Oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy wszelkich próbach poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 3. Omijać, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem POSITIVE, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z POSITIVE i / lub Zawartych w niej Treści.
 4. Dyskredytować, niszczyć lub w inny sposób szkodzić nam i / lub POSITIVE.
 5. Używać wszelkich informacji uzyskanych z POSITIVE w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
 6. Korzystać niewłaściwie z naszych usług wsparcia lub składać fałszywych zgłoszeń nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 7. Korzystać z POSITIVE w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Korzystać z POSITIVE w wyłącznie w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 9. Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub tworzenie linków do POSITIVE.
 10. Przesyłać (lub próbować przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które przeszkadzają jakiejkolwiek stronie w nieprzerwanym korzystaniu z POSITIVE lub modyfikować, upośledzać, zakłócać, zmieniać lub zakłóca działanie funkcji dostępnych na POSITIVE.
 11. Brać udziału w jakimkolwiek zautomatyzowanym korzystaniu z systemu, na przykład przy użyciu skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub przy użyciu jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 12. Usuwać informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności ze wszystkich Treści.
 13. Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
 14. Sprzedawać lub w inny sposób przenosić swój profil.
 15. Przesyłać lub próbować przesyłać jakiekolwiek materiały, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub transmisji informacji, w tym między innymi jasne formaty wymiany grafiki („gify”), 1 × 1 piksele, robaki internetowe , pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami nazywane „oprogramowaniem szpiegującym” lub „pasywnymi mechanizmami gromadzenia danych” lub „pcms”).
 16. Ingerować, zakłócać lub stwarzać nadmierne obciążenie POSITIVE lub sieci lub usług połączonych z POSITIVE.
 17. Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić któregokolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w udostępnianie Ci dowolnej części POSITIVE.
 18. Próbować ominąć wszelkie środki POSITIVE mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do POSITIVE lub dowolnej części POSITIVE.
 19. Kopiować lub dostosowywać oprogramowanie POSITIVE, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
 20. Odszyfrować, dekompilować, dezasemblować lub poddawać inżynierii wstecznej jakiekolwiek oprogramowanie wchodzące w skład POSITIVE lub w jakikolwiek sposób stanowiące jej część.
 21. Z wyjątkiem sytuacji, w których może to wynikać ze stosowania standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania dowolnego zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi dowolnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do POSITIVE lub używania lub uruchamiania nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 22. Korzystać z usług agenta zakupów lub agenta zakupów, aby dokonać zakupów w POSITIVE.
 23. Korzystać z POSITIVE w sposób nieautoryzowany, w tym zbierać nazwy użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób automatyczny lub pod fałszywym pretekstem.
 24. Korzystać z POSITIVE w ramach wszelkich starań, aby konkurować z nami lub w inny sposób korzystać z POSITIVE i / lub Treści w celu generowania przychodów lub przedsięwzięć komercyjnych.

 

TREŚCI (Twój WKŁAD) GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

POSITIVE może zapraszać do czatu, współtworzyć lub uczestniczyć w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, a także może zapewniać możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania, lub transmitować treści i materiały do ​​nas lub w POSITIVE, w tym między innymi tekst, pisma, nagrania wideo, audio, zdjęcia, grafikę, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie „Wkład”). Treści mogą być widoczne dla innych użytkowników POSITIVE i za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesłane przez Ciebie Wkłady mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Wkłady, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 1. Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub moralne prawa osób trzecich.
 2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie i upoważnianie nas, POSITIVE i innych użytkowników POSITIVE do korzystania z Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób rozważany przez POSITIVE i niniejsze Warunki użytkowania.
 3. Masz pisemną zgodę, zwolnienie i / lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich Wkładach na używanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w dowolny rozważany sposób przez POSITIVE i niniejsze Warunki użytkowania.
 4. Twój wkład nie jest fałszywy, niedokładny ani mylący.
 5. Twój wkład nie jest niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami nagabywania.
 6. Twój wkład nie jest obsceniczny, lubieżny, wulgarny, agresywny, napastliwy, oszczerczy ani w inny sposób budzący zastrzeżenia (zgodnie z ustaleniami przez nas).
 7. Twój wkład nie wyśmiewa, nie dyskredytuje, nie zastrasza ani nie obraża nikogo.
 8. Twój wkład nie popiera gwałtownego obalenia jakiegokolwiek rządu, ani nie podżega, nie zachęca ani nie grozi fizyczną krzywdą innego.
 9. Twój wkład nie narusza żadnego obowiązującego prawa, przepisów ani zasad.
 10. Twoje wkłady nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich.
 11. Twoje wkłady nie zawierają żadnych materiałów, które nakłaniają do uzyskania danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub brutalny.
 12. Twoje wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani w inny sposób mają na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich;
 13. Twój wkład nie zawiera żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, narodem, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 14. Twój wkład w żaden inny sposób nie narusza ani nie zawiera linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

 

Jakiekolwiek korzystanie z POSITIVE z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może skutkować między innymi wygaśnięciem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z POSITIVE.

 

LICENCJA NA WKŁAD

Publikując swój wkład w dowolnej części POSITIVE lub udostępniając wkład w POSITIVE, łącząc swoje konto z POSITIVE z dowolnym kontem w sieci społecznościowej, automatycznie przyznajesz i oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia nam nieograniczone, nieodwołalne, wieczyste, niewyłączne, zbywalne, wolne od tantiem, w pełni opłacone, ogólnoświatowe prawo oraz licencję na hosting, użytkowanie, kopiowanie, reprodukcję, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, zmianę tytułu, archiwizowanie, przechowywanie, przechowywać w pamięci podręcznej, wykonywanie publicznie, publiczne wyświetlanie, przeformatowywanie, tłumaczenie, przesyłanie, fragmentów (w całości lub w części) i rozpowszechnianie takich Wkładów (w tym między innymi Twój wizerunek i głos) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym, lub w inny sposób, a także w celu przygotowania prac pochodnych lub włączenia do innych prac takich Wkładów oraz udzielenia i autoryzacji sublicencji na powyższe. Używanie i rozpowszechnianie może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja będzie miała zastosowanie do każdej formy, mediów lub technologii znanych obecnie lub w przyszłości opracowanych i obejmuje wykorzystanie przez nas Państwa nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, oraz obrazy osobiste i komercyjne, które udostępniasz. Zrzekasz się wszelkich osobistych praw osobistych do swoich Wkładów i gwarantujesz, że prawa osobiste nie zostały w inny sposób dochodzone w Twoich Wkładach.

Nie mamy prawa własności do Twoich wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich wkładów i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z twoimi wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zaświadczenia ani oświadczenia zawarte w Twoich Wkładach przekazanych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze POSITIVE. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój wkład w POSITIVE i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od jakichkolwiek działań prawnych przeciwko nam w związku z twoimi wkładami.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, (1) do edycji, redagowania lub w inny sposób zmieniania jakichkolwiek Wkładów; (2) w celu zmiany kategorii wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich miejscach w POSITIVE; oraz (3) w celu wstępnego sprawdzenia lub usunięcia jakichkolwiek Wkładów w dowolnym czasie iz dowolnego powodu, bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich wkładów.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WERYFIKACJI

Możemy udostępnić Ci obszary w POSITIVE, w których można umieszczać recenzje lub oceny. Publikując recenzję, musisz spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć bezpośrednie doświadczenie z recenzowaną osobą / podmiotem; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów ani obraźliwego, rasistowskiego, języka nienawiści; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurencją, jeśli publikujesz negatywne recenzje; (6) nie należy wyciągać wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz publikować żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku sprawdzania recenzji ani ich usuwania, nawet jeśli ktokolwiek uważa recenzje za nieodpowiednie lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas popierane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za przegląd ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z przeglądu. Publikując recenzję, niniejszym przyznajesz nam wieczyste, niewyłączne, ogólnoświatowe, wolne od opłat, w pełni opłacone, zbywalne i podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na reprodukcję, modyfikację, tłumaczenie, przesyłanie w jakikolwiek sposób, wyświetlanie, wykonywanie, i / lub rozpowszechniać wszystkie treści związanych z recenzjami.

 

LICENCJA NA APLIKACJĘ MOBILNĄ

 Użytkowanie licencji

Jeśli uzyskujesz dostęp do POSITIVE za pośrednictwem aplikacji mobilnej, udzielamy Ci odwołalnego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do instalowania i używania aplikacji mobilnej na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych należących do Ciebie lub kontrolowanych przez Ciebie oraz do uzyskiwania dostępu do aplikacji mobilnej na takich urządzeniach, ściśle zgodnie z warunkami niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartymi w niniejszych Warunkach użytkowania. Nie wolno: (1) dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, próbować uzyskać kodu źródłowego lub odszyfrować aplikacji; (2) dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, ulepszeń, ulepszeń, tłumaczeń lub prac pochodnych z aplikacji; (3) naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw, zasad lub przepisów w związku z dostępem lub korzystaniem z aplikacji; (4) usuwać, zmieniać lub zasłaniać wszelkie informacje dotyczące praw własności (w tym wszelkie informacje o prawach autorskich lub znaku towarowym) opublikowane przez nas lub licencjodawców aplikacji; (5) używać aplikacji do jakiegokolwiek przedsięwzięcia generującego dochód, przedsięwzięcia komercyjnego lub innego celu, do którego nie jest zaprojektowana ani przeznaczona; (6) udostępniać aplikację w sieci lub innym środowisku umożliwiającym dostęp lub korzystanie z niej przez wiele urządzeń lub użytkowników w tym samym czasie; (7) używać aplikacji do tworzenia produktu, usługi lub oprogramowania, które bezpośrednio lub pośrednio konkuruje z aplikacją lub w jakikolwiek sposób ją zastępuje; (8) używać aplikacji do wysyłania automatycznych zapytań do dowolnej witryny internetowej lub do wysyłania niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail; lub (9) wykorzystywać jakichkolwiek zastrzeżonych informacji lub któregokolwiek z naszych interfejsów lub innej naszej własności intelektualnej do projektowania, opracowywania, produkcji, licencjonowania lub dystrybucji jakichkolwiek aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z aplikacją.

    

Urządzenia Apple i Android

W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej pobranej ze sklepu Apple Store lub Google Play (każdy „Dystrybutor aplikacji”) w celu uzyskania dostępu do POSITIVE mają zastosowanie następujące warunki: (1) licencja udzielona użytkownikowi na naszą aplikację mobilną jest ograniczona do zbywalna licencja na korzystanie z aplikacji na urządzeniu z systemem operacyjnym Apple iOS lub Android, stosownie do przypadku, zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w warunkach korzystania z usług Dystrybutora aplikacji; (2) jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie wszelkich usług konserwacyjnych i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej zgodnie z warunkami niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartej w niniejszych Warunkach użytkowania lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każda Dystrybutor aplikacji nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacyjnych i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej; (3) w przypadku niezgodności aplikacji mobilnej z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić odpowiedniego Dystrybutora aplikacji, a Dystrybutor aplikacji, zgodnie ze swoimi warunkami i zasadami, może zwrócić cenę zakupu, jeśli taka istnieje, zapłacił za aplikację mobilną iw maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Dystrybutor aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do aplikacji mobilnej; (4) oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów” oraz (ii) nie jesteś wymienione na dowolnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych; (5) podczas korzystania z aplikacji mobilnej musisz przestrzegać obowiązujących warunków umów stron trzecich, np. Jeśli masz aplikację VoIP, nie możesz naruszać umowy o świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych podczas korzystania z aplikacji mobilnej; oraz (6) potwierdzasz i zgadzasz się, że Dystrybutorzy aplikacji są beneficjentami zewnętrznymi warunków niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartej w niniejszych Warunkach użytkowania oraz że każdy Dystrybutor aplikacji będzie miał prawo (i zostanie uznany za posiadającego zaakceptował prawo) do wyegzekwowania warunków niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartej w niniejszych Warunkach użytkowania wobec użytkownika jako beneficjenta będącego stroną trzecią.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W ramach funkcjonalności POSITIVE możesz połączyć swoje konto z kontami online, które posiadasz u zewnętrznych dostawców usług (każde takie konto, „Konto strony trzeciej”) poprzez: (1) udostępnienie swojego konta strony trzeciej dane logowania za pośrednictwem POSITIVE; lub (2) umożliwienie nam dostępu do Twojego konta osoby trzeciej, na co zezwalają obowiązujące warunki, które regulują korzystanie z każdego konta osoby trzeciej. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś uprawniony do ujawnienia nam danych logowania do swojego konta osoby trzeciej i / lub udzielenia nam dostępu do swojego konta osoby trzeciej, bez naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z warunków regulujących korzystanie z odpowiednich Konto osoby trzeciej i bez zobowiązania nas do uiszczenia jakichkolwiek opłat lub poddania nas jakimkolwiek ograniczeniom użytkowania nałożonym przez usługodawcę będącego stroną trzecią. Dając nam dostęp do wszelkich kont osób trzecich, rozumiesz, że (1) możemy uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (jeśli ma to zastosowanie) wszelkie treści, które dostarczyłeś i które przechowujesz na swoim koncie strony trzeciej („Sieć społecznościowa Treść ”), tak aby była dostępna w POSITIVE i za jej pośrednictwem za pośrednictwem Twojego konta, w tym między innymi listy znajomych oraz (2) możemy przesyłać i otrzymywać z Twojego konta osoby trzeciej dodatkowe informacje w zakresie, w jakim zostaniesz powiadomiony o połączeniu swoje konto z kontem strony trzeciej. W zależności od wybranych przez Ciebie kont osób trzecich i zgodnie z ustawieniami prywatności, które ustawiłeś na takich kontach osób trzecich, dane osobowe, które publikujesz na swoich kontach osób trzecich mogą być dostępne na Twoim koncie w POSITIVE i za jego pośrednictwem. Należy pamiętać, że jeśli konto osoby trzeciej lub powiązana usługa stanie się niedostępne lub nasz dostęp do takiego konta strony trzeciej zostanie zakończony przez usługodawcę będącego stroną trzecią, zawartość sieci społecznościowej może nie być już dostępna w POSITIVE i za jej pośrednictwem. W każdej chwili będziesz mieć możliwość wyłączenia połączenia między swoim kontem w POSITIVE a swoimi kontami osób trzecich. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PAŃSTWA RELACJE Z DOSTAWCAMI USŁUG ZEWNĘTRZNYMI POWIĄZANYMI Z KONTAMI OSÓB TRZECICH JEST REGULOWANE WYŁĄCZNIE UMOWAMI UŻYTKOWNIKA Z TAKIMI DOSTAWCAMI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH. Nie dokładamy starań, aby przeglądać jakiekolwiek treści w sieci społecznościowej w jakimkolwiek celu, w tym między innymi pod kątem dokładności, legalności lub nienaruszania praw, i nie odpowiadamy za żadne treści w sieci społecznościowej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy uzyskać dostęp do Twojej książki adresowej e-mail powiązanej z kontem strony trzeciej i listy kontaktów przechowywanej na Twoim urządzeniu mobilnym lub tablecie wyłącznie w celu identyfikacji i poinformowania Cię o kontaktach, które również zarejestrowały się w celu korzystania z POSITIVE. Możesz dezaktywować połączenie między POSITIVE a kontem osoby trzeciej, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych lub za pośrednictwem ustawień konta (jeśli dotyczy). Postaramy się usunąć wszelkie informacje przechowywane na naszych serwerach, które zostały uzyskane za pośrednictwem takiego konta strony trzeciej, z wyjątkiem nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego, które zostały powiązane z Twoim kontem.

 

ZGŁOSZENIA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące POSITIVE („Zgłoszenia”) przekazane nam przez użytkownika są jawne i staną się naszą własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w dowolnym celu zgodnym z prawem, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub odszkodowania dla użytkownika. Niniejszym zrzekasz się wszelkich osobistych praw osobistych do takich Zgłoszeń i gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne lub że masz prawo do przesyłania takich Zgłoszeń. Zgadzasz się, że nie będzie możliwości odwołania się przeciwko nam w przypadku domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności w Twoich Wkładach.

 

STRONA INTERNETOWA I ZAWARTOŚĆ STRONY TRZECIEJ

POSITIVE może zawierac łącza do innych witryn internetowych („Witryny internetowe osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje , oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści osób trzecich”). Takie Witryny internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności ani kompletności, a my nie odpowiadamy za żadne Witryny internetowe osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem POSITIVE ani zamieszczane treści osób trzecich na, dostępnych za pośrednictwem lub zainstalowanych z POSITIVE, w tym treści, dokładności, obraźliwości, opinii, niezawodności, praktyk dotyczących prywatności lub innych zasad lub zawartych w Witrynach internetowych osób trzecich lub w Treściach osób trzecich. Włączanie, tworzenie łączy lub zezwalanie na używanie lub instalację jakichkolwiek Witryn internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek Treści osób trzecich nie oznacza naszej zgody ani poparcia. Jeśli zdecydujesz się opuścić POSITIVE i uzyskać dostęp do Witryn internetowych osób trzecich lub użyć lub zainstalować Treści osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której można przejść z POSITIVE, lub dotyczącą wszelkich aplikacji używanych lub instalowanych z POSITIVE. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i innych firm i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych w witrynach internetowych osób trzecich i będziesz chronić nas przed wszelkimi szkodami spowodowanymi zakupem takich produktów lub usług. Ponadto będziesz chronić nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub wyrządzonymi Ci szkodami związanymi z Treściami osób trzecich lub w jakikolwiek sposób z nimi związanymi lub z jakimikolwiek kontaktami z witrynami internetowymi osób trzecich.

  

 

  

ZARZĄDZANIE WITRYNĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania POSITIVE pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podejmowania odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmawiania, ograniczania dostępu, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne) dowolny Twój wkład lub jego część; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia z POSITIVE lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które są nadmierne lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz (5) w inny sposób zarządzać POSITIVE w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i mienia oraz ułatwienia prawidłowego funkcjonowania POSITIVE.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych stanowi podstawę naszego podejścia do reagowania na prośby o ujawnienie danych. Kiedy otrzymujemy prośby o ujawnienie danych, nasz zespół przegląda je, aby upewnić się, że spełniają wymogi prawne i nasze zasady dotyczące ujawniania danych. Uzyskujemy dostęp i udostępniamy dane, w tym komunikację, zgodnie z prawem polskim i prawem UE. Więcej informacji na temat wniosków o ujawnienie danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: https://akademia55.pl/index.php/privacy-policy-pl/. Korzystając z POSITIVE, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że POSITIVE jest hostowane w Polsce i Niemczech. Jeśli uzyskujesz dostęp do POSITIVE z dowolnego innego regionu świata, zgodnie z przepisami lub innymi wymogami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Polsce lub Niemczech, to poprzez dalsze korzystanie z POSITIVE przekazujesz swoje dane do Polski i Niemiec, i wyrażasz zgodę na przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych w Polsce i Niemczech.

   

NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne w POSITIVE lub za jej pośrednictwem naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej („Powiadomienie”). Kopia Twojego Powiadomienia zostanie wysłana do osoby, która zamieściła lub przechowała materiał, którego dotyczy Zawiadomienie. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, jeśli złożysz istotne nieprawdziwe informacje w Powiadomieniu. Dlatego też, jeśli nie masz pewności, że materiały znajdujące się w POSITIVE lub do których prowadzą linki naruszają Twoje prawa autorskie, powinieneś najpierw skontaktować się z prawnikiem.

 

OKRES I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z POSITIVE. Bez ograniczania żadnych innych postanowień niniejszych Warunków Korzystania z serwisu, zastrzegamy sobie możliwość zabronienia używania POSITIVE (włączając blokowanie IP) jakiejkolwiek osobie, z jakiegokolwiek powodu. W podobny sposób, zastrzegamy sobie możliwość usunięcia konta czy Wkładu takiej osoby bez ostrzeżenia.

Jeśli z jakiegoś powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, nie możesz rejestrować się i tworzyć nowego konta pod swoim imieniem i nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym imieniem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu osoby trzeciej. przyjęcie. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

  

ZMIANY I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości POSITIVE w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu, według własnego uznania i bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszej POSITIVE. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania udostępniania całości lub części POSITIVE bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie prowadzenia POSITIVE.

Nie możemy zagwarantować, że POSITIVE będzie zawsze dostępne. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać konserwacji związanej z POSITIVE, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub w inny sposób modyfikowania POSITIVE w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do POSITIVE lub korzystania z niej podczas jakichkolwiek przestojów lub zaprzestania korzystania z POSITIVE. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania POSITIVE lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

 

PRAWO RZĄDOWE

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wykluczone. Jeżeli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się na terenie UE i jesteś konsumentem, dodatkowo posiadasz ochronę, którą zapewniają Ci przepisy prawa obowiązującego w Twoim kraju zamieszkania. POSITIVE Konsorcjum i Ty zgadzasz się na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów Warszawskich, co oznacza, że możesz dochodzić swoich praw w zakresie ochrony konsumentów w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania w Polsce lub w kraju UE w którym mieszkasz.

 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jeśli chcesz zwrócić naszą uwagę na ten temat, skontaktuj się z nami.

 

KOREKTY

W POSITIVE mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w POSITIVE w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

 

ZRZECZENIE SIĘ

POSITIVE jest dostarczane w stanie takim, jakim jest. Zgadzasz się, że korzystasz z POSITIVE i naszych usług na własne ryzyko. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłączamy wszelkie gwarancje wyraźne lub dorozumiane w związku z POSITIVE i korzystaniem z naszej platformy, w tym bez ograniczeń dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego prawa. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności POSITIVE ani zawartości stron internetowych, które związane są z POSITIVE i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek (1) błędy, (2) obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia, jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z dostępu i korzystania z POSITIVE, (3) nieautoryzowanego dostępu lub korzystania z naszych serwerów i/lub wszystkich danych osobowych i/lub informacji finansowych przechowywanych w tym miejscu, (4) wszelkie przerwy lub zaprzestanie transmisji POSITIVE, (5) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub podobne, które mogą być przesyłane przez stronę trzecią, (6) wszelkie błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach i materiałach lub za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania jakichkolwiek treści opublikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem POSITIVE. Nie gwarantujemy i nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez stronę trzecią za pośrednictwem POSITIVE, które nie zostały udostępnione w naszych reklamach. Nie bierzemy odpowiedzialności za monitorowanie każdej transakcji między użytkownikiem, a dostawcami produktów lub usług zewnętrznych. Tak, jak przy zakupie produktu lub usługi w dowolnym środowisku, należy zawsze zachowywać ostrożność i swój osąd.

 

GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Nie bierzemy odpowiedzialności za Ciebie ani za osoby trzecie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, przypadkowe). Nie bierzemy odpowiedzialności za utratę zysku lub szkody wynikające z korzystania z POSITIVE - nawet jeśli poinformowaliśmy o możliwości wystąpienia takich szkód. Niezależnie od tych sprzeczności, nasza odpowiedzialność wobec Ciebie będzie w każdym przypadku ograniczona do niższej kwoty zapłaconej nam przez Ciebie w okresie 6 miesięcy przed wystąpieniem szkody lub $5.

 

Niektóre prawa państwowe i prawa międzynarodowe USA nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji ani wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód. Jeśli te prawa mają zastosowanie do Ciebie, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie i mogą wiązać się z dodatkowymi prawami.

 

Dla wszystkich użytkowników

Niniejsze warunki ograniczają naszą odpowiedzialność tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Poza prawami i obowiązkami opisanymi w tej sekcji nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty, chyba że są one spowodowane naruszeniem przez nas niniejszych warunków lub dodatkowych warunków dotyczących konkretnych usług.

Gwarancja

Świadczymy nasze usługi z należytą starannością i umiejętnościami. Jeśli nie osiągniemy poziomu jakości opisanego w niniejszej gwarancji, zgadzasz się nam o tym poinformować, a my postaramy się z Tobą spróbować rozwiązać problem.

Zastrzeżenia

Jedyne zobowiązania, jakie podejmujemy w odniesieniu do naszych usług (w tym treści w usługach, określonych funkcji naszych usług lub ich niezawodności, dostępności lub zdolności do zaspokojenia Twoich potrzeb) są (1) opisane w sekcji Gwarancja, (2) określone w dodatkowych warunkach dotyczących danej usługi lub (3) przewidzianych na mocy obowiązujących przepisów. Nie podejmujemy żadnych innych zobowiązań dotyczących naszych usług.

 

W przypadku problemów lub nieporozumień

Zgodnie z prawem masz prawo do (1) określonej jakości usług i (2) sposobów rozwiązywania problemów, jeśli coś pójdzie nie tak. Niniejsze warunki nie ograniczają ani nie odbierają żadnych z tych praw.

 

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i unieszkodliwić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych kierowników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym rozsądnymi prawnikami i przed nimi. 'opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikające z: (1) twoich wkładów; (2) korzystanie z POSITIVE; (3) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (4) jakiekolwiek naruszenie twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (5) naruszenie przez użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakikolwiek jawny szkodliwy czyn wobec innego użytkownika POSITIVE, z którym połączyłeś się za pośrednictwem POSITIVE. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, w przypadku których jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas, i zgadzasz się współpracować na swój koszt w celu obrony takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które są objęte niniejszym zwolnieniem z odpowiedzialności, gdy tylko się o tym dowiemy.

  

DANE UŻYTKOWNIKA

Zachowamy pewne dane, które przesyłasz do POSITIVE w celu zarządzania wydajnością POSITIVE, a także dane związane z korzystaniem z POSITIVE. Chociaż wykonujemy regularne rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań podjętych przez Ciebie w POSITIVE. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

 

ŁĄCZNOŚĆ ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie POSITIVE, wysyłanie nam wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci elektronicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na POSITIVE, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. Nieniejszym zgadzasz się na korzystanie z podpisów elektronicznych, umów, zamówień i innych dokumentów oraz dostarczanie elektronicznych powiadomień, polityk i zapisów transakcji inicjowanych lub ukończonych przez nas lub przez POSITIVE. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub zatrzymania zapisów nie elektronicznych lub płatności lub udzielenia kredytów w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.

 

RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w POSITIVE lub w odniesieniu do POSITIVE stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami. Nasze niewykonanie lub wyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza naszą kontrolą. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uważa się za oddzielne od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych zaprowiantowanie. W wyniku niniejszych Warunków Użytkowania lub korzystania z POSITIVE nie powstają żadne stosunki typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie ani agencja. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z tytułu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich form obrony, jakie przysługują Ci na podstawie elektronicznej formy niniejszych Warunków użytkowania oraz braku podpisu stron w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej POSITIVE lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z POSITIVE prosimy o kontakt pod adresem: michal@akademia55.pl

 

Koordynator projektu POSITIVE

 

REALL Sp. z o.o.

Ul. Puławska 12/3

02-566 Warszawa

Nicole Poltorak

nicole@positive-aal.com